Safety Works Banner

Privacy Policy

Privacybeleid ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV: Van toepassing op HET EVENT ‘SAFETY WORKS CONGRESS 2020’ EN de website ‘www.SAFETYWORKSCONGRESS.BE’.

 

Lees deze Privacy & Cookie Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV bevat.

Deze Privacy & Cookie Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

 

Artikel 1 – Algemeen:

1.1. Deze Privacy Policy geeft aan hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van de website ‘www.safetyworkscongress.be’ (hierna de ‘Website’) en gedurende het evenement ‘Safety Works Congress 2020’ op 22 en 27 oktober dat digitaal plaatsvindt (hierna het ‘Evenement’). De verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Accent Jobs For People NV met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België en ingeschreven in de KBO onder nummer 0455.069.956 (hierna ‘Accent’).

1.2. Accent streeft ernaar de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, na te leven , alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing).

1.3. Door gebruik te maken van de Website en/of persoonsgegevens aan Accent te verstrekken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

2.1. Tijdens een bezoek aan deze Website:

– IP-adres;
– via cookies: zie artikel 9;

2.2. Bij registratie op de Website met het oog op deelname aan de Workshop:

– Naam, voornaam;
– Handelsnaam entiteit, btw-nummer;
– Functie;
– E-mailadres;

2.3. Door zich op het Evenement te begeven, georganiseerd door Accent:

– foto’s en video’s;

 

Vergeet Accent niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Accent relevant is.

 

Artikel 3 – Persoonsgegevens die wij onrechtstreeks verzamelen:

Accent verwerkt soms publieke gegevens, bv. gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers verschenen, of gegevens op bv. de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon.

 

Artikel 4 – Doeleinden van de verwerking

4.1. Algemene doeleinden:

Accent zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • IP-adres(zie artikel 2.1): voor het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Accent om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • E-mailadres(zie artikel 2.2.): met het oog op het u toezenden van direct marketing (automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten), nieuwsbrieven, tewerkstellingsinformatie, of informatie over geplande activiteiten (voordrachten, seminaries, werklunches), en om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst;
  • Naam, voornaam, handelsnaam, btw-nummer, functie(zie artikel 2.2): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst;
  • Foto’s en video’s(zie artikel 2.3): om te gebruiken voor commerciële en marketingdoeleinden van Organisator, met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst.

 

4.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan Accent uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing met betrekking tot Accent, haar diensten.

Zie artikel 11 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.

 

4.3. Doorgifte aan derden:

Accent zal, uw persoonsgegevens nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van:

  • de gelieerde ondernemingen van Accent (zoals bepaald in artikel 11 en 12 W.Venn) met het oog op commerciële en marketingdoeleinden;
  • haar sponsors, zoals bekendgemaakt en raadpleegbaar op de Website, waartoe u bijkomende uitdrukkelijke toestemming moet geven;

Accent zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

4.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Accent uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Accent zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 5 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen Accent en u:

  • IP-adres(zie artikel 2.1): voor de duur van uw bezoek aan de Website;
  • E-mailadres(zie artikel 2.2.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten, voor de duur van een redelijke termijn en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
  • Naam, voornaam, handelsnaam, btw-nummer, functie(zie artikel 2.2): voor de duur van een redelijke termijn en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
  • Foto’s en video’s(zie artikel 2.3): voor de duur van een redelijke termijn.

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

 

Artikel 6 – Uw rechten

6.1. Recht van toegang en inzage:

Door contact op te nemen met de contactpersoon vermeld in artikel 11 beschikt u over de mogelijkheid om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Accent van uw persoonsgegevens maakt.

 

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Accent. Daarnaast heeft u steeds de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U erkent dat indien u bepaalde gegevens niet invult, (later) beperkt of later verwijdert, bepaalde diensten en producten niet (langer) leverbaar zijn.

 

6.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

6.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

6.6. Uitoefening van uw rechten:

Zie artikel 11 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.

 

6.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

6.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)22744800 of Fax +32(0)22744835, contact@adp-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact .

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

7.2. In geen geval kan Accent dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Accent heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doen op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn.

 

7.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 8 – Toegang door derden

8.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

8.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Accent en geplaatst op de harde schijf van uw computer/smartphone. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

 

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 

9.3. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Naam – Functie

Authenticatiecookies – ‘Remember me’ Identificeren de gebruiker als hij is ingelogd
User input cookies – ‘Lifestyle Identifier’ Het onthouden van handelingen van de      gebruiker op een website.
User interface customization-cookies  –  Wordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden.

Niet-functionele cookies

Naam – Functie

Trackingcookies – Worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen.
Social plug-in trackingcookies – Worden gebruikt om sociale-mediamodules aan te bieden op een website, zoals een Facebook like-knop, LinkedIn share-knop of de mogelijkheid een bericht te retweeten.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

 

9.4.Uw toestemming:

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of het gebruik van cookies op de Website, neem gerust contact met ons op, hetzij via het e-mailadres van de conctactpersoon (zie artikel 11) of per post naar House of HR NV, dienst privacybeleid, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: https://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices.eu/

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

 

Artikel 11 – Ons contacteren

Indien u als bedrijf of particulier vragen heeft over hoe Accent omgaat met privacy tijdens onze dienstverlening of samenwerking of met uw gegevens kunt u ons steeds contacteren via michelle.cuvelier@accentjobs.be.

In het geval we persoonlijke gegevens van u bijhouden of verwerken heeft u bepaalde rechten (zie Artikel 6). Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken, kunt u ons steeds contacteren via michelle.cuvelier@accentjobs.be. Om uw privacy te beschermen vragen we hierbij een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.

Wenst u geen commerciële berichten meer te ontvangen via e-mail schrijf u dan uit door een bericht te sturen naar michelle.cuvelier@accentjobs.be.

Copyright © 2017 Accent Jobs for People NV    Over Accent    Privacy Policy    Algemene voorwaarden
Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare    051 460 500   info@accentjobs.be   BTW BE 0455.069.956
linkedin Facebook instagram