Safety Works Banner

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV

Van toepassing op HET EVENT ‘SAFETY WORKS CONGRESS 2020’ EN de website ‘www.safetyworkscongress.BE’

 

  1. Contactgegevens:

Accent Jobs For People NV
Beversesteenweg 576
8800 Roeselare
BTW BE0455.069.956
E-mail: michelle.cuvelier@accentjobs.be
Tel. +32 51 460 515

 

  1. Definities:

De begrippen, hierna aangeduid met een hoofdletter, hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Accent Jobs For People NV van toepassing op het event ‘Safety Works Congress 2020’;
Organisator: Accent Jobs For People NV, hierna Accent genoemd;
Website: www.safetyworkscongress.be;
Evenement: de georganiseerde gebeurtenis betreft het ‘Safety Work Congress 2020’ en vindt digitaal plaats.
Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan het Evenement en/of een workshop reserveert/zich inschrijft voor een workshop;
Workshop: Een groepscursus waaraan een Deelnemer gedurende het Evenement kan deelnemen en die betrekking heeft op veiligheid. Deelnemer is vrij in het maken van een keuze uit de verschillende Workshops die worden aangeboden op de Website van de Organisator;
Gebruiker: bezoeker van de Website;
Privacy Policy: Privacy policy van toepassing op het event ‘Safety Works Congress 2020’, raadpleegbaar op de Website.

 

  1. Toepasselijkheid:

Door deel te nemen aan het Evenement en/of zich te registreren/in te schrijven voor een Workshop op de Website van Organisator erkent Deelnemer expliciet de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Eventuele aankoop- of andere voorwaarden van de Deelnemer zijn niet van toepassing.

De Algemene Voorwaarden mogen geen doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Ze zijn steeds raadpleegbaar op de Website van het Evenement. Elke afwijking op deze Algemene Voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.

 

  1. Voorwerp:

Tijdens het Evenement worden allerlei boeiende workshops en getuigenissen aangeboden aan de Deelnemer met als centraal thema ‘veiligheid on the job’. Tijdens Gebruiker zijn bezoek aan de Website heeft hij de mogelijkheid om zich in te schrijven voor één of meerdere Workshops gedurende het Evenement (afhankelijk van het tijdslot van de gekozen Workshop).

Wanneer Gebruiker een Workshop reserveert/zich hiervoor inschrijft, ontstaat een overeenkomst tussen Deelnemer en Organisator waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

De bevestiging van de reservering van een Workshop door Organisator verschaft recht van deelname aan de desbetreffende Workshop op het Evenement van Organisator.

De bevestiging wordt elektronisch verzonden naar het e-mailadres dat wordt opgegeven door Deelnemer bij de registratie. Deze gegevens worden als correct beschouwd.

Het is aan de Deelnemer om de reservering te verifiëren, zowel wat betreft de Workshop die hij aanduidt alsook de gegevens die hij doorgeeft.

In het geval de Organisator twijfelt aan de juistheid van de gegevens die Deelnemer heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Organisator contact opnemen met Deelnemer met behulp van de gegevens die Deelnemer heeft ingevoerd. Als Deelnemer niet kan worden bereikt en de gegevens derhalve niet kunnen worden gecontroleerd, kan Organisator er steeds toe overgaan de reservering te annuleren en de Workshop alsnog open te stellen voor een andere Gebruiker. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbare plaatsen in de Workshop.

 

  1. Prijs- en betalingsmodaliteiten:

Het Evenement, zijnde het volledig dagprogramma en de aangeboden Workshops, wordt volledig gratis aangeboden aan Deelnemer.

 

  1. Uitwisseling (persoons-)gegevens en de bescherming ervan:

Door registratie op de Website alsook gedurende het Evenement zal een uitwisseling van (persoons-)gegevens plaatsvinden tussen Organisator en Deelnemer. Accent alsook (indien dit het geval zou zijn) Deelnemer zijn gehouden deze persoonsgegevens te behandelen overeenkomstig de Privacywet en aanverwante wetgeving.

Met betrekking tot persoonsgegevens wordt Accent, overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/079 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de personen/entiteiten die zich hebben geregistreerd.

Organisator verwerkt de persoonsgegevens van Deelnemer met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, overeenkomstig haar privacybeleid (te raadplegen op de Website). Deelnemer verklaart dit privacybeleid te hebben gelezen en te hebben aanvaard. Deelnemer verklaart voldoende geïnformeerd te zijn (zie ook punt 10).

Organisator stelt Deelnemer op de hoogte van het feit dat zijn persoonsgegevens niet aan derden worden verspreid. Hier gelden twee uitzonderingen op: Een eerste uitzondering ten aanzien van de gelieerde vennootschappen zoals bepaald in artikel 11 en 12 W.Venn of de partners die mee instaan voor de organisatie van het Evenement en een tweede uitzondering ten aanzien van de sponsors van Organisator, allen raadpleegbaar op de Website. Met betrekking tot de eerste uitzondering gaat Deelnemer akkoord met de verspreiding door zich te registreren op de Website. Met betrekking tot de tweede uitzondering ten aanzien van de sponsors dient Deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming te geven dat hij naast deze Algemene Voorwaarden ook akkoord gaat met de doorgifte aan de sponsors, zoals bepaald in het Privacybeleid van Organisator. De sponsors van Organisator zijn allen raadpleegblaar de Website van Organisator.

Deelnemer weet dat er gedurende het Evenement foto’s worden genomen alsook dat er wordt gefilmd. Deelnemer weet dat de kans bestaat dat hij bij die foto’s, film- of tv-opnames in beeld kan worden gebracht. Deelnemer geeft zijn uitdrukkelijke toestemming dat dit beeldmateriaal door Organisator mag worden gebruikt voor eigen commerciële en marketingdoeleinden.

 

  1. Aansprakelijkheid:

De informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan Gebruiker of Deelnemer worden beschouwd.

Accent levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website onbeschikbaar zou zijn, zal Accent de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Accent kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de Website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de Website contacteren. Dit kan via de contactpersoon vermeld in punt 1.

De inhoud van de Website (eventuele links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Accent geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk

gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

Accent kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze Website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de Gebruiker/Deelnemer.

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Accent verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.

 

De inhoud van de Website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Accent of rechthoudende derden.

Het is verboden het Evenement te betreden met glazen flessen, blikjes, alcohol, geluidsopnametoestellen, film- en fotocamera’s, vuurwerk en voorwerpen die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren. Misbruik wordt strafrechtelijk vervolgd. Betreding van het Evenement impliceert instemming met mogelijke aftasting. Alleen smartphones uitgerust met een fotofunctie worden gedoogd.

In de zalen waar het Evenement plaatsvindt, geldt een absoluut rookverbod. Overtredingen kunnen worden beboet.

 

  1. Privacy policy.

Door gebruik te maken van de Website en/of persoonsgegevens aan Accent te verstrekken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van de Policy van Accent. Lees deze Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van Accent bevat.

Copyright © 2017 Accent Jobs for People NV    Over Accent    Privacy Policy    Algemene voorwaarden
Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare    051 460 500   info@accentjobs.be   BTW BE 0455.069.956
linkedin Facebook instagram